site templates free download

Kupując Wróżbę Akceptujesz Regulamin!


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi zamawiania treści ezoterycznych.

1.Proszę pamiętać, że Tarot nie jest wyrocznią..... Tarot jest drogowskazem, pokazuje najlepsze rozwiązanie, drogę, którą warto podążać, aby osiągnąć spełnienie, ukazuje źródło problemu, podpowiada, na co warto zwrócić uwagę, ostrzega przed zagrożeniami i niekorzystnymi wpływami. 2.Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za moją interpretacje kart oraz za przyszłość osoby kupującej moje wróżby.
3.Dla wróżki zapłata jest symbolem wdzięczności za jej wróżbę i zachowuje równowagę wszechświata pomiędzy osobą, która ofiarowuje coś i dostaje coś zamian zamian.
4. Usługa zamawiania treści ezoterycznych oferowana jest na terenie Polski z możliwością kupna dla osób z za granicy..
5.. Osoba zamawiająca treść ezoteryczną automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.
6.. Z serwisu internetowego korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, nie karane, mające dostęp do środków komunikacji internetowej.
7. Korzystając z usługi zamawiania treści ezoterycznych użytkownik podaje swoje dane personalne tj imię, datę urodzenia,w pełni dobrowolnie. Wszystkie te dane objęte są ochroną danych osobowych i wykorzystane zostaną jedynie do sporządzenia i odesłania klientowi treści ezoterycznej. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
8. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu przez użytkownika, korzystaniem z usługi przez osoby nieuprawnione, zakłóceniami lub przeszkodami w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których właściciel serwisu nie był w stanie przewidzieć, lub, którym nie mógł zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
9. Korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi jest zabronione.
10. Całkowita odpowiedzialność właściciela serwisu wobec użytkownika (dochłodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usługi.
11. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać milowo pod adres podany do kontaktu z doradcą. Reklamacje użytkowników dotyczące usługi będą załatwiane w formie odpowiedzi na e-mail w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
12. Właściciel serwisu zastrzega, że głównym celem jego serwisów jest wyłącznie dostarczenie klientom rozrywki oraz możliwości spojrzenia na swoje życie i swój los z innej perspektywy. Będąc klientem serwisu, użytkownik otrzymuje wiele informacji dotyczących przyszłości oraz porady dotyczące życia klienta. Należy pamiętać, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za własne życie, a porady ezoteryczne mogą jedynie podpowiedzieć rozwiązania. Użytkownik serwisu powinien podejmować własne decyzje dotyczące jego własnego życia, pamiętając, że usługi serwisu (wróżby,itp.) nie powinno się poważnie traktować a tylko i wyłącznie jako dobrą rozrywkę i zabawę. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje, jakie użytkownik może podjąć po skorzystaniu z usługi, to decyzje użytkownika nie właściciela serwisu ani doradcy, dlatego zawsze powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Porady otrzymane przez użytkownika powinny być traktowane wyłącznie jako subiektywne opinie. Niektóre informacje podane w serwisie mogą być zmienione w stosunku do rzeczywistych celem poszanowania prywatności eksperta tworzącego porady.
13. Wrózka Agnieszka – jest to „nik” artystyczny, postać fikcyjna jak oraz jej opis o sobie na stronie to własność osoby uprawnionej do posługiwania się nim oraz udzielania  odpowiedzi w celach rozrywkowych.
14.Czas odpowiedzi i realizacja usługi może wydłużyć się do 48 godzin.
15. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wrozkaagnieszka.pl
16. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach serwisów jest sąd właściwy w miejscowości, w której znajduje się siedziba - właściciela serwisu.
17. Strona wrozkaagnieszka.pl jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz naśladowanie motywów grafiki, schematów strony, wizerunków kart, loga stron, nazw i wszystkich tekstów i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawami autorskimi chronione są również wszystkie teksty porad, wróżby, oczyszczania energetyczne przesyłanych do użytkowników serwisu przez doradców. Również nie można dzielić się i ujawniać własnymi wróżbami ani publikować ich w mediach, mediach społecznościowych lub stronach internetowych osobą trzecim i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
18. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem https://wrozkaagnieszka.pl/regulamin.php lub na stronie głównej w dziale regulamin.
19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11.01.2020 Roku.

© Copyright 2021 - Wróżka Agnieszka - Wróżby Online

Kupuje wróżbę